Aanmelden

Aanmelding bij AMOS unIQ begint met het invullen van alle gegevens en het toesturen van de formulieren.

Het dossier voor aanmelding bij AMOS unIQ bestaat uit het algemene informatieformulier, de oudervragenlijst, het onderzoeksverslag waaruit blijkt dat het kind aan onderstaande aannamecriteria voldoet. Daarbij vragen we een leerkrachtvragenlijst. Als u echter om u moverende redenen de huidige school nog niet over de aanmelding voor AMOS unIQ wilt informeren, kan het leerkrachtvragenformulier in een later stadium nog worden aangeleverd.

Het verdient de aanbeveling om naast het intelligentieonderzoek ook een didactisch onderzoek te laten afnemen. De resultaten van een didactisch onderzoek geven inzicht in het niveau van verschillende schoolse vakgebieden waarop de leerling bevindt. Daarnaast biedt zo'n didactisch onderzoek inzicht in taakaanpak en gebruikte strategieën. AMOS unIQ kan daar dan direct op aansluiten.

De aannamecriteria met betrekking tot het IQ van het kind zijn als volgt geformuleerd.

 • De ondergrens van het 95% betrouwbaarheidsinterval van de IQ score op de intelligentie test is 125 of hoger de afzonderlijke factor- of indexscores zijn minimaal 115
 • NB 1 bij de RAKIT: factorscores van minimaal 20

  NB 2 bij de WISC V moeten minimaal 10 subtests zijn afgenomen zodat de indexscores kunnen worden berekend

 • Het intelligentie-onderzoek moet voorzien zijn van profielbladen en ondertekend door een geregistreerd en diagnostisch geschoolde orthopedagoog/psycholoog.
 • De intelligentietest mag niet ouder zijn dan twee jaar.
 • U vindt de door u dan wel door de leerkracht in te vullen formulieren hier:

  Procedure

  Als de minimaal vereiste documenten aanwezig zijn, worden deze doorgestuurd naar de toelatingscommissie. Bij veel belangstelling is de volgorde van het insturen van dit dossier belangrijk. De datum waarop het informatieformulier door AMOS is ontvangen, geldt als datum op de lijst.

  Wanneer er zicht is op een plek binnen AMOS unIQ op de gewenste school, delen wij het dossier met de dossierbeoordelaar. Hiervan krijgt u bericht via de mail. Na bestudering van het complete dossier wordt een eerste advies gegeven. Bij een positief advies ('doorgaan in procedure') ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek wordt gevoerd met u als ouders, uw kind, de directeur en de intern begeleider van de school (of orthopedagoge van AMOS).

  Het intakegesprek vindt dus plaats als er daadwerkelijk uitzicht is op plaatsing; als er dus plek is op de door u gewenste school. Als uw kind bijvoorbeeld niet het eerstvolgende schooljaar maar het schooljaar erop geplaatst kan worden, vindt het kennismakingsgesprek later plaats. Uiteraard voordat het nieuwe schooljaar begint.

  De toelatingscommissie gebruikt verder de gegevens van de school van herkomst van uw kind (onderzoeksverslagen, gesprekken en informatie van ouders en school) om te beoordelen of uw kind toegelaten kan worden bij AMOS unIQ.

  Vóór definitieve plaatsing loopt uw kind minimaal twee weken mee in de beoogde AMOS unIQ groep. De beslissing over de toelating van uw kind kan in overleg met de leerkracht van de groep definitief worden na deze dagen. U ontvangt hierover bericht van de toelatingscommissie. Na het bericht over de toelating wordt uw kind ingeschreven in een van de groepen van AMOS unIQ op De Poseidon, De Vlinderboom, De Bonkelaar of De Nelson Mandelaschool. Als er nog geen plaats is voor uw kind, plaatsen wij hem of haar op de wachtlijst; zodra een plaats vrijkomt ontvangt u daarvan bericht.

  U kunt uw kind al op een vroege leeftijd op de lijst voor unIQ laten zetten. Instromen bij AMOS unIQ kan echter pas vanaf groep 4. Een leerling die voor groep 3 wordt aangemeld, kan geplaatst worden in de reguliere groep 3 op de gewenste school . De leerkrachten van groep 3 op de scholen waar unIQ-klassen zitten , kunnen een aanbod creëren dat tegemoet komt aan de doelgroep HB kinderen die op den duur gaat doorstromen naar unIQ.

  Nieuwe leerlingen van buitenaf (zij-instromers) worden niet eerder geplaats in groep 4 en kunnen instromen in de reguliere groep 3 met een passend onderwijsaanbod.

  Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong die al op school zitten, stromen vanuit de kleutergroep gewoon door naar de reguliere groep 3 met een plus aanbod.

  Leerlingen die al op de school zijn ingeschreven (regulier) hebben bij instroom in unIQ voorrang op leerlingen van buitenaf (zij-instroom). Dit geldt voor elke jaargroep.