Aanmelding bij AMOS unIQ begint met het invullen van alle gegevens en het toesturen van de formulieren.

Het dossier voor aanmelding bij AMOS unIQ bestaat in ieder geval uit:

1. het formulier Algemene Informatie

2. de ingevulde Vragenlijst Ouders,

3. de ingevulde Vragenlijst Leerkrachten (aangevuld met uitdraai LVS)

4. het onderzoeksverslag (zie hieronder nader toegelicht)

U stuurt deze formulieren naar amosuniq@amosonderwijs.nl.

U vindt de door u dan wel door de leerkracht in te vullen formulieren hier:

Toelichting onderzoeksverslag


Het onderzoeksverslag dat onderdeel uitmaakt van de gegevens die nodig zijn om uw kind te kunnen aanmelden voor AMOS unIQ bestaat ten minste uit een intelligentieonderzoek, niet ouder dan twee jaar waaruit blijkt dat:

De ondergrens van de 95% betrouwbaarheidsinterval van de IQ score op de intelligentie test 125 is of hoger;

De afzonderlijke factor- of indexscores minimaal 115 zijn;

Bij de WISC V moeten minimaal 10 subtests zijn afgenomen zodat de indexscores kunnen worden berekend.

Voor aanmelding bij AMOS unIQ is het belangrijk dat we een resultaat krijgen van een COTAN gecertificeerde test. 

Het intelligentie-onderzoek moet voorzien zijn van profielbladen en ondertekend door een geregistreerd en diagnostisch geschoolde orthopedagoog/psycholoog.

Het verdient de aanbeveling om naast het intelligentieonderzoek een didactisch onderzoek te laten afnemen en te delen. De resultaten van dit didactisch onderzoek geven u en ons inzicht in de mate waarin de academische (schoolse) vaardigheden worden beheerst en waar mogelijk hiaten zitten. Daarnaast biedt zo'n didactisch onderzoek inzicht in taakaanpak en gebruikte strategieën.

AMOS unIQ kan daar dan direct op aansluiten.

 

Procedure

De procedure start op het moment dat het volledige dossier (zie hierboven) door ons is ontvangen, u krijgt hiervan uiteraard een ontvangstbevestiging.

Wij werken met een maximaal aantal leerlingen per groep (maximaal 20). Als u uw kind heeft aangemeld voor een locatie waar op dat moment geen plek beschikbaar is, wordt de procedure on hold gezet. Uw kind wordt dan op de wachtlijst voor het in behandeling nemen van aanmeldingen geplaatst. De datum waarop wij het volledige dossier in ons bezit hebben gekregen, bepaalt uw plek op voornoemde wachtlijst. Interne leerlingen (dus leerlingen die al op de Poseidon, Bonkelaar, Schreuder of IKC Frankendael zitten) doorlopen dezelfde aanmeldingsprocedure, maar hebben voorrang op de wachtlijst. 

 

Externe Deskundige

Onderdeel van procedure is dat AMOS unIQ een externe deskundige op basis van het volledige dossier advies vraagt met betrekking tot:

1. De geschiktheid van AMOS unIQ voor uw kind;

Is het antwoord hierop bevestigend dan wordt vervolgens een advies gegeven aangaande,...

2. De geschiktheid van de locatie* 

*Factoren die hierin worden meegenomen zijn o.a. de persoon van de leerkracht, de groepssamenstelling, locatiespecifieke expertise, de mogelijkheden tot ondersteuning op de specifieke locatie.

De externe deskundige rapporteert aan de locatiedirecteur van AMOS unIQ waarna deze op basis van alle adviezen de procedure voortzet of afbreekt.

 

Besluitvorming

Wanneer de locatiedirecteur besluit door te gaan in de procedure, ontvangt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.

Het doel van dit gesprek is tweeledig; We maken graag persoonlijk kennis met uw kind, daarnaast is dit voor ons hét moment om de vragen die wij hebben naar aanleiding van het dossier aan u te stellen.

Tijdens dit kennismakingsgesprek zullen we een moment voorstellen om twee weken mee te draaien in de groep waar uw kind voor in aanmerking komt.

 

Meedraaien

Nadat uw kind twee weken heeft meegedraaid volgt de definitieve beslissing over de toelating van uw kind bij AMOS unIQ. De locatiedirecteur zal u hierover in overleg met de leerkracht van de groep informeren.

 

Enkele Aandachtpunten 

AMOS unIQ is, zoals u hieronder kunt lezen, een voorziening binnen het primair onderwijs. We bieden voltijds hoogbegaafdenonderwijs aan vanaf groep 4 (in een combinatiegroep 4/5). Dit houdt in dat we jongere kinderen in principe niet kunnen plaatsen. Wij onderhouden zeer nauwe contacten met de reguliere afdelingen op de locaties en wij ondersteunen in het vormgeven van een passend plusaanbod op deze scholen. 

Volgt uw kind regulier basisonderwijs op een locatie waar ook een AMOS unIQ-afdeling is, dan volgt u gewoon de bovengenoemde procedure. Wel hebben leerlingen die al op de school zijn ingeschreven bij aanmelding voorrang op leerlingen van buitenaf (zij-instroom).

Dit geldt voor instroom bij alle jaargroepen.

 

Kader 

Als een kind wordt aangemeld op een school, dan heeft die school vervolgens de verplichting om te onderzoeken of in de ondersteuningsbehoefte van het betreffende kind kan worden voorzien. Zo ja, dan kan het kind worden toegelaten. Kan de school niet aan de ondersteuningsbehoefte voldoen, dan dient een andere school gevonden te worden die dat wel kan. Dit heet ‘zorgplicht’ en is vastgelegd in (artikel 40 van) de wet op het primair onderwijs.

 Vraag is nu of het bovenstaande ook van toepassing is op AMOS unIQ?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, dient eerst te worden vastgesteld dat AMOS unIQ een (bovenschoolse) onderwijsvoorziening voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte en vanaf een bepaalde leeftijd, althans, leerjaar (vanaf groep 4) is. Dit in tegenstelling tot reguliere basisscholen waar in beginsel alle kinderen in de basisschoolleeftijd toelaatbaar zijn. Verder is het zo dat ouders/verzorgers het kind waarvan zij de verwachting hebben dat het gebaat is bij het binnen AMOS unIQ geboden onderwijs, het kind niet kunnen aanmelden bij een voorziening binnen een bepaalde school maar enkel voor de voorziening als zodanig. Conform de op de site beschreven procedure en aan de hand van de gestelde criteria wordt vervolgens nagegaan of het kind toelaatbaar is voor de voorziening AMOS unIQ. Indien dat het geval is, wordt gekeken binnen welke locatie het kind kan worden geplaatst. Ouders kunnen voor wat betreft de locatie uiteraard wel hun voorkeur uitspreken maar de uiteindelijke plaatsing op een specifieke locatie is aan de (toelatings)commissie.

Het bovenstaande maakt dat AMOSunIQ als voorziening niet gelijk kan worden gesteld aan een ‘school’ als bedoeld in artikel 40 Wpo. Dat maakt dat als een kind na aanmelding bij AMOS unIQ niet toelaatbaar wordt geacht, AMOS unIQ geen zorgplicht heeft. Die blijft dan rusten op de school van inschrijving.